Ezibomvu Kwagoqanyawo

Sabuna saphenduka amhlophe,
abashiyeka egabadeni baguga
baxega amadolo kwawa amazinyo
inwele zampunga okwezimvu;
lutho ukubuya izwe.

u-AutshumatoMsuthu noMnguni baphela,
ngokaDoman loyamlotha;
iLembe?
Awubuzi ngani ngoMkoleti?
Lwabhenguza ulaka befika,
kwathi ngoFischer, Sobukwe, Mdluli,
BikoMokgabudiRabilal...
Gordon Dikebu,
lavutha amalangabi.

Wo he! Sasithi liyabuya,
exhensa uMadiba egiya uMsholozi;
lutho emvakwaloko!
izukulwane ziphipha izingane zabezizwe;
zimbe igolide zikhokhelwe ngamankinathi,
zivuniswe izithelo zizuze ugologo.

uHulumeni usashumayela iCodesa,
Radical Economic Transformation,
third phase BBB-BEE,
Mining Charter;
Abaphucwa izwe bakhokha ulente!

Banike imicibisholo kaGonnema!
nemipho kaMokopane!
Iphi intelezi kaNxele?
Biza impi kaCetshwayo!

Mame!
Yiwona amabutho lawo?
Lafa elihle kakhulu!

Azania!